Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor zakenpartners

Algemene verkoopsvoorwaarden

PRIJS: 

Alle vernoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro te vermeerderen met de BTW.

BETALINGSVOORWAARDEN:

Bevoegde rechtbank voor alle leveringen en betalingen is die van Hasselt. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij betalingen binnen 10 dagen na factuurdatum mag een korting van 2% afgetrokken worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor een rente van 1% per maand aan te rekenen wegens te late betaling. Indien niets ander overeengekomen werd, moet het saldo door de koper onmiddellijk na afrekening contact worden betaald.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De geleverde goederen blijven eigendom van medi Belgium tot de volledige betaling ervan. Onbetaalde goederen mogen noch verpand, noch overgedragen worden.

VERZENDING:

De verzending gebeurt op risico van de besteller.
Er worden geen verzendkosten aangerekend.

RECLAMATIES EN OMRUILING:

Geen enkele retourzending wordt geaccepteerd zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Ter omruiling kunnen slechts gesloten paren in de oorspronkelijke verpakking en portvrij opgestuurd worden. Voor alle medi producten met vervaldatum (compressiekousen, lichte bandages, etc.) zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing, mits aftrek van eventueel gegeven kortingen:

  • meer dan 1,5 jaar tot vervaldatum: bedrag CN 100%
  • tussen 1 en 1,5 jaar tot vervaldatum: bedrag CN 80%
  • tussen 6 maanden en 1 jaar tot vervaldatum: bedrag CN 30%
  • minder dan 6 maanden tot vervaldatum: CN 0%

PRODUCTIES OP MAAT:

Producties op maat kunnen NIET teruggenomen worden.

HERSTELLINGEN:

Rekening houdend met ons personeel en uit hygiënische overwegingen kunnen alleen gewassen kousen ter herstelling aangenomen worden.
Herstellingen worden aan de kostprijs uitgevoerd.
Enkel die herstellingen worden uitgevoerd, waarvan de kosten in een redelijke verhouding tot de toestand van de koopwaar staan.